پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
گزارش دوره های پیشین

 

اولین دوره کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین در فناوری های شیمیایی در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۱۹ در مونیخ آلمان توسط انستیتو علمی پژوهشی فرانکفورت آلمان برگزار خواهد گردید.